RODO

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO TECHNOCZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 100 (dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 48 32 757 45 97, testing@testing.pl
 3. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania i innych celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Jeżeli podane zostaną przez Panią/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to w tym zakresie dane te będą przetwarzane tylko jeżeli wyrazi Pani/Pan w pełni dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: listownie na adres Administratora lub e-maila na adres testing@testing.pl podając imię i nazwisko oraz treść „cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie …….”,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w związku z realizacją obowiązków prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom, z usług których Administrator korzysta przed i podczas procesu realizacji umowy, tj.: podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe.
  2. innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, kontrahentom, Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, transportowym, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, ubezpieczyciele, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.
 12. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych:
  1. możemy odmówić zawarcia umowy
  2. może Pani/Pan utracić uprawnienia wynikające realizacji umowy.