Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING SP. Z O.O. z dnia 30.04.2016 roku

1. DEFINICJE

1.1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o.

1.2. Sprzedający – BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, KRS 0000601137 - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, NIP: 634-01-40-223.

1.3. doręczenie OWS – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu na piśmie wraz z Potwierdzeniem Zamówienia.

1.4. udostępnienie OWS – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu pocztą elektroniczną z adresu Sprzedającego: testing@testing.pl, ewentualnie z innych uzgodnionych wcześniej z Kupującym, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią.

1.5. forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę i korzysta z adresu zawierającego domenę Sprzedającego lub Kupującego. Wiadomość przesłana przez Kupującego faksem, na numery Sprzedającego wskazane w OWS, ma skutki formy pisemnej jedynie w przypadkach wskazanych poniżej i  wymaga potwierdzenia przez  Kupującego na piśmie, na pierwsze żądanie Sprzedającego.

1.6. B2B – (relacja pomiędzy Sprzedającym, a innymi przedsiębiorcami/ profesjonalistami). Przez „przedsiębiorcę” rozumie się wszystkie  osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Kupujący).

1.7. Towar  –  produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego, wraz z dokumentacją i oprogramowaniem (w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależnie od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszych OWS).

1.8. Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze Potwierdzenia  Zamówienia zgodnie z pkt 4 OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, dwustronnego porozumienia na piśmie.

1.9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Poniższe OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego, bez ograniczeń terytorialnych, w stosunkach B2B oraz z podmiotami sektora publicznego (Umowy), a także do stosunków przedumownych, o ile wprost wynika to z treści OWS. OWS nie stosuje się do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepów internetowych.

2.2. W przypadku Umów z podmiotami sektora publicznego zawieranych na podstawie ustawy o zamówieniach  publicznych, OWS mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeśli stanowią część pisemnej oferty Sprzedającego i nie będą sprzeczne z przepisami prawa zamówień publicznych.

2.3. OWS wiążą Kupującego, o ile zostały mu doręczone na  piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWS wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia/udostępnienia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów.

2.4. Wiążąca dla danej Umowy jest wyłącznie ta wersja OWS, która jest doręczana lub udostępniana Kupującemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu w  sposób jak wyżej, a  treścią OWS prezentowanych w witrynie internetowej Sprzedającego: http://www.TESTING.pl, w każdym przypadku wiążące są OWS doręczone/udostępnione Kupującemu wraz z Potwierdzeniem.

2.5. Sprzedającego nie wiążą warunki zakupów/zamówień stosowane przez Kupującego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWS. W pozostałym zakresie warunki te mogą wiązać Sprzedającego, jeśli zostaną potwierdzone przez jego prawidłowo upoważnionych przedstawicieli na piśmie bądź w innej formie właściwej dla danej transakcji.

2.6. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji,

Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię:

 1. Umowa (zawierana w formie odrębnego dokumentu);
 2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;
 3. OWS;
 4. Zamówienie Kupującego (Zamówienie).

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie Zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają OWS.

3.2. Kupujący składa Zamówienia, w oparciu o proponowane mu przez Sprzedającego warunki handlowe, na adres siedziby BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o., pocztą elektroniczną: TESTING@TESTING.pl, bądź faksem na numer +48 327574815, ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy/numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

3.3. Wszelkie katalogi, prezentacje itp. materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy Towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny.

3.4. W przypadku składania Zamówień w oparciu o warunki handlowe Sprzedającego określone w konkretnej ofercie handlowej, należy powołać się na numer takiej oferty. Warunki handlowe prezentowane przez Sprzedającego w ofertach są opracowane dla Zamówień obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do parametrów bądź ilości może skutkować zmianą cen i warunków handlowych.

3.5. Ewentualne zapytania ofertowe należy kierować na adres siedziby BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o., pocztą elektroniczną: TESTING@TESTING.pl, bądź faksem na numer +48 327574815, ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy/numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

4. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA/UMOWA

4.1. Umowa wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, tj. z chwilą dojścia do Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, lub z dniem spełnienia innych warunków Umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy

Stronami, chyba, że Strony postanowiły inaczej.

 • Nawet, jeśli Kupujący składa Zamówienie w oparciu o warunki Sprzedającego, które mają cechy oferty, samo złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy, do którego dochodzi każdorazowo dopiero na skutek Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami oferty handlowej Sprzedającego, w tym, co do opisu Towaru, a zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia, wiążące będzie Potwierdzenie Zamówienia, zgodnie z hierarchią ważności dokumentów jak w pkt 2.6. powyżej.
 • W przypadku wystąpienia nieistotnych różnic pomiędzy treścią Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia, Umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w Zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Kupujący wskazał w Zamówieniu, że może ono być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, albo niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do Umowy. W przypadku wystąpienia różnic istotnych, albo warunku bądź sprzeciwu Kupującego, o których mowa powyżej, Umowa dochodzi do skutku dopiero po ich uzgodnieniu przez Strony na piśmie, bądź na skutek potwierdzenia przez Sprzedającego zmienionego Zamówienia Kupującego.
 • Jeżeli Sprzedający otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (przedsiębiorcy), Zamówienie ew. inną ofertę zawarcia umowy w  ramach swej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (Potwierdzenia  Zamówienia) przez Sprzedającego nie będzie poczytany za jej przyjęcie. Powyższego nie wyklucza odmienne zastrzeżenie ze strony Kupującego, którego istotą byłoby narzucenie Sprzedającemu obowiązku odpowiedzi na ofertę (Zamówienie) w określonym terminie, pod rygorem uznania jej za przyjętą.
 • Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.

5. DOSTAWY

5.1. Kupujący ponosi koszty transportu. Sprzedający ponosi koszty załadunku i ubezpieczenia, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia/pogorszenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi, chyba że dostawa wykonywana jest bezpośrednio przez Sprzedającego. Z chwilą załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi zostaje zrealizowana dostawa, zwalniając Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za transport i rozładunek Towarów.

5.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna bieg od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również po wpłacie pełnej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez Strony.

5.3. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o tym Sprzedającego na piśmie na adres siedziby BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o., lub pocztą elektroniczną: testing@testing.pl.

5.4. Terminy dostaw będą liczone od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt 5.2. niniejszych OWS. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w Potwierdzeniu Zamówienia mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, siły wyższej, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, i urządzeń niezbędnych dla  realizacji Zamówienia.

5.5. Brak zawiadomienia ze strony Kupującego, o którym mowa w pkt 5.3. powyżej, oznacza, że Kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko danej transakcji i nie będzie podnosił przeciwko Sprzedającemu jakichkolwiek zarzutów niezgodności dostawy z Zamówieniem. Powyższe nie pozbawia Kupującego możliwości podnoszenia roszczeń i zarzutów z tytułu wad Towarów.

5.6. Jeśli Kupujący skorzysta z możliwości, o której mowa w pkt 5.3. powyżej, dostawa zostanie wstrzymana do czasu wyczerpania procedury, o której mowa w pkt 4.3. OWS.

5.7. O ile Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

5.8. W przypadku świadczenia przez Sprzedającego usług montażu lub uruchomienia Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia warunków do realizacji usługi wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

6. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Ceny zawarte we wszelkich nie stanowiących oferty publikacjach Sprzedającego mają charakter jedynie informacyjny. Charakter wiążący mają ceny zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia.

6.2. Płatność dokonywana jest w całości w PLN, chyba że Strony wcześniej uzgodniły inaczej na piśmie, w terminie płatności wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Sprzedającego.

6.3. Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z OWS, Sprzedający zachowuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie od wszelkich  zaległych kwot, w wysokości zgodnej z ogłoszonymi przez Radę Ministrów odsetkami ustawowymi, obowiązującymi w okresie występowania opóźnienia.

7. SIŁA WYŻSZA / RYZYKA

7.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

7.2. W stosunku do Sprzedającego, za siłę wyższą w rozumieniu pkt 7.1. powyżej, uznaje się również okoliczności dotyczące jego dostawców i kooperantów.

7.3. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia/pogorszenia Towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po ich załadunku na dowolny środek transportu pierwszego przewoźnika.

7.4. Kupujący jest zobowiązany zapewnić dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego Towarów, w tym ich zbadanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla Towarów danego rodzaju, przy ich załadunku bądź niezwłocznie w dniu dostawy.

7.5. Braki ilościowe, jak również nieistotne, dające się usunąć uszkodzenia Towarów nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Jeśli uszkodzenia okażą się istotne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile koszt ich naprawy będzie rażąco wysoki w stosunku do wartości uszkodzonych  Towarów.

8. GWARANCJA

8.1. ZAKRES GWARANCJI

8.1.1. Sprzedający (Gwarant) gwarantuje prawidłowe działanie Towaru, zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi opisanymi w karcie katalogowej Towaru na warunkach, o których mowa w niniejszych punktach OWS. Sprzedający nie jest producentem Towaru.

8.1.2. Obowiązki Sprzedającego wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o. Niniejsza gwarancja obejmuje Towar i nie stosuje się jej zapisów do materiałów eksploatacyjnych.

8.1.3. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa bądź zwyczaje mające moc obowiązującego prawa, albo wytyczne wynikające z wiążącego orzecznictwa, pozostając związany wyłącznie  poniższymi warunkami gwarancji jakości.

8.1.4. Gwarant odpowiada wobec Kupującego, jeśli w Towarze ujawnią się usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi.

8.2. WARUNKI GWARANCJI

8.2.1. Gwarancja jest udzielana na okres 3, 6 lub 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru podanej na oryginale dowodu zakupu. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zwłoki w płatności Kupującego.

8.2.2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

 1. w okresie gwarancji Sprzedający dokona trzech napraw tej samej usterki, a Towar nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub
 2. Sprzedający stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

8.2.3. Przy wymianie Towaru na nowy Gwarant potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującemu elementów i koszt ich wymiany.

8.2.4. Jeżeli wymiana Towaru na nowy zgodnie z punktem 8.2.2. jest niewykonalna, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

8.2.5. Gwarancja zostaje przedłużona każdorazowo o okres w ciągu, którego wskutek wady Towaru Kupujący nie mógł z niego korzystać. Przedłużenie takie nie następuje, jeżeli zgłoszenie usterki było nieuzasadnione.

8.3. WYŁĄCZENIA

8.3.1. Gwarancją nie są objęte, w szczególności:

 1. złe dopasowanie Towaru do potrzeb Kupującego,
 2. towary z wadami, o których Kupujący wiedział w chwili zakupu lub które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności,
 3. uszkodzenia i wady zaistniałe podczas transportu i przeładunku Towaru,
 4. wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Towaru,
 5. towary użytkowane z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, składowania,
 6. mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi wady,
 7. wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna lub innych klęsk żywiołowych, przepięć w sieci telefonicznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji,
 8. towary przerabiane, zmieniane, dostrajane lub naprawiane przez osoby inne aniżeli Sprzedający,
 9. towary, w których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

8.4. USUNIĘCIE WADY/USTERKI

8.4.1. Warunki i uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji nie mogą być rozszerzane lub ograniczane przez osoby trzecie.

8.4.2. Kupujący powinien zgłosić usterkę Towaru Gwarantowi na piśmie na adres siedziby BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o., pocztą elektroniczną: testing@testing.pl, bądź telefonicznie na numer +48 327574815, niezwłocznie po jej ujawnieniu się (nie później niż 14 dni).

8.4.3. Po zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia próby zdalnego usunięcia usterki, o ile z opisu usterki będzie wynikała taka możliwość.

8.4.4. Jeśli usterka nie kwalifikuje się do zdalnego usunięcia lub próba podjęta zgodnie z punktem 8.4.3 nie przyniosła efektu, Kupujący zobowiązany jest zdemontować Towar samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela Gwaranta i przesłać na koszt Gwaranta wraz z opisem usterki na adres siedziby BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING sp. z o.o. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego demontażu Towaru przez Kupującego. Przedstawiciel Gwaranta dokonuje demontażu odpłatnie według stawek uzgodnionych ze Sprzedającym.

8.4.5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedającego w terminie 21 dni roboczych licząc od daty dostarczenia reklamowanego Towaru wraz z opisem usterki do Sprzedającego. Termin może ulec przedłużeniu z przyczyn zależnych od dostawców Sprzedającego.

8.4.6. Naprawy gwarancyjne nie są wykonywane przez Sprzedającego u Kupującego, chyba że wynika to z Potwierdzenia Zamówienia lub Umowy.

8.4.7. Wszelkie wadliwe Towary lub części, które wymieniono podczas naprawy, stają się własnością Sprzedającego.

8.4.8. Koszty odesłania Towaru po naprawie gwarancyjnej ponosi Sprzedający, jednak w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych koszty obciążają Kupującego.

8.4.9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej wydania pierwszemu przewoźnikowi na adres wskazany przez Kupującego ponosi Gwarant.

8.4.10.    W przypadku uznania reklamacji, usunięcie stwierdzonych usterek Towaru nastąpi niezwłocznie, w terminie uwzględniającym  rodzaj i wielkość wad oraz sposób jej usunięcia, w tym szczególne warunki naprawy albo wymiany Towaru. W przypadku naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują Sprzedającemu do oferowanych przez niego Towarów, w tym ich oprogramowania i dokumentacji, a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są użytkowane przez Sprzedającego na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z Towarem lub ich dokumentacją bądź oprogramowaniem.

9.2. Wraz z zakupem Towarów, Kupujący uzyskuje niewyłączną licencję na  korzystanie z praw, o których mowa w pkt 9.1. powyżej, w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z ich  przeznaczeniem, korzystania z Towarów.

9.3. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości Ceny Umownej. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty zysków, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWS.

9.4. Na potrzeby realizacji Zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania informacji i danych Kupującego, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej  konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników, na co Kupujący wyraża zgodę lub przyjmuje do wiadomości, gwarantując jednocześnie  posiadanie zgody osób, których dane te dotyczą.

9.5. Sprzedający ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji (Umów) z  Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę.

9.6. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu, bez ograniczeń, co do wysokości.

9.7. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWS, na  jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWS wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa  pozostaje ważna i skuteczna.

9.8. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Sprzedającego.