Defektoskop jarzmowy AC42B / 230

Ogólny opis defektoskopu jarzmowego AC 42-B oraz AC 230

Defektoskop AC 42-B oraz AC 230 jest zwartym, przenośnym, solidnym urządzeniem służącym do wykrywania pęknięć, spełniającym wymagania bezpieczeństwa oraz norm określających zasady badań magnetyczno–proszkowych. Zgodny z normą DIN 54 131, część 2.

1 Metoda badania

Wytworzony w materiale ferromagnetycznym, strumień magnetyczny, po natrafieniu na nieciągłość powierzchniową lub podpowierzchniową ulega rozproszeniu i wychodzi na powierzchnię.

Kształtowanie się strumienia rozproszonego na nieciągłości.
Kształtowanie się strumienia rozproszonego na nieciągłości.

Jeżeli do obszaru strumienia rozproszonego wprowadzony zostanie proszek magnetyczny, ulegnie on zatrzymaniu w polu rozproszonym, tworząc tzw. dyfraktogram. Ponieważ sam strumień magnetyczny jest szerszy od rysy, dyfraktogram jest dobrze widoczny na powierzchni materiału. Warunkiem postania dyfraktogramu  jest prostopadłość  strumienia magnetycznego w stosunku do rysy, ew. jego składowej stycznej .

Materiał badany tworzy drogę strumienia , od bieguna do bieguna , umożliwiając magnesowanie.

Przebieg pola i wskazywanie rysy

Wskazywane są przy tym rysy , które przebiegają prawie prostopadle do kierunku pola. Rysy leżące równolegle do pola nie powodują powstawania strumienia rozproszonego i tym samym nie są wskazywane

2 Sposób działania

Defektoskop jarzmowy AC 42-B oraz AC 230 pracuje w prądzie przemiennym magnesowania. Powstające w materiale pole magnetyczne powoduje wykrywanie wad powierzchniowym w pierwszej kolejności (zjawisko naskórkowości) . Zjawiskiem ubocznym jest lekka wibracja elementu , która natomiast sprzyja migracji substancji magnetycznej.

Pola magnetyczne prądu przemiennego są wygodniejsze w badaniu elementów o odchylającymi się średnicami i ze szczególnymi wymogami dotyczącymi odmagnesowania. Są one stosowane zawsze tam gdzie należy udowodnić istnienie rys powierzchniowych i nieciągłości w pobliżu powierzchni. Udowodnienie wystąpienia nieciągłości pod powierzchnią materiału jest problematyczne ze względu na słabe pola rozproszone (również w wypadku prądu stałego) , dlatego zaleca się inne metody badań.

3 Opis urządzenia

Defektoskop jarzmowy  AC 42-B oraz AC 230 to w zasadzie elektromagnes, służący do kształtowania silnych pól magnetycznych. Oba bieguny elektromagnesu są szlifowane, aby powierzchnia kontaktowa była jak najlepsza.

4 Uruchomienie

Defektoskop AC 42-B jest urządzeniem mogącym być zasilanym z transformatora bezpieczeństwa o napięciu 42V.

Defektoskop AC-230 jest urządzeniem mogącym być zasilanym bezpośrednio z sieci, prądem przemiennym 220 – 230 V , 50 Hz .

5 Przeprowadzenie badań

Badanie należy przeprowadzać na powierzchniach oczyszczonych z nalotów. Niedopuszczalna jest zendra oraz inne typy zanieczyszczeń magnetycznych. Bieguny defektoskopu należy przyłożyć do powierzchni tak, aby dokładnie przylegały. Linia łącząca oba bieguny powinna być prostopadła do kierunku przewidywanych rys. Rysy zostaną uwidocznione, jeżeli po włączeniu defektoskopu rozpoczniemy nanoszenie substancji magnetycznej. Defektoskop należy wyłączyć po kilku sekundach od zakończenia nanoszenia substancji magnetycznej.

Urządzenie można włączyć dopiero po przyłożeniu biegunów do elementu badanego . Przy odłączaniu należy postąpić tak samo: najpierw wyłączyć i dopiero podnieść jarzmo.

6 Środki badawcze

Przy pomocy defektoskopów jarzmowych prądu przemiennego jako aparatu magnesującego mogą być stosowane magnetyczne środki do wykrywania rys:

  • do badania na sucho
  • rozpuszczane w oleju lub w wodzie
  • fluorescencyjne i niefluorescencyjne.

W kwestii doboru środków badawczych zalecamy skontaktować się z dostawcą.

7 Konserwacja

Defektoskop jarzmowy nie wymaga w zasadzie żadnych zabiegów konserwacyjnych. W miarę możliwości należy unikać gromadzenia się proszku magnetycznego na urządzeniu oraz nie przetrzymywać go w zawiesinach magnetycznych. Po każdym badaniu starannie oczyścić bieguny.

 

UWAGA

Przycisk na defektoskopie chroniony jest gumowym kapturkiem. W przypadku uszkodzenia tego kapturka należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Uszkodzony kapturek należy wymienić, aby zapobiec uszkodzeniu przycisku.   W razie wniknięcia wilgoci do przycisku może powstać prąd pełzający.