Miernik natężenia światła ultrafioletowego J 221

Opis działania i stosowanie

Miernik natężenia światła ultrafioletowego J 221 jest przyrządem fotoelektrycznym do pomiaru promieniowania ultrafioletowego w µW/cm².

Fotokomórka może pracować osadzona bezpośrednio w mierniku albo połączona z nim przewodami, szczególnie w przypadku pomiarów w miejscach trudno dostępnych.

Czujnikami są fotokomórki selenowe, dlatego też nie są potrzebne żadne inne źródła zasilania.

Miernik służy do określenia  natężenia światła lamp ultrafioletowych.

Dane techniczne

jednostki:                                       w µW/cm²

tolerancja:                                     ± 10 % pełnego zakresu pomiarowego

mnożnik zakresów:                     wskazanie x 100  =  µW/cm²

zakresy pomiarowe:       skala A:  0  do  12  (1200 µW/cm²)
skala B:  0  do  60  (6000 µW/cm²)

oświetlenie skali:                         fluoryzujące na żółto z poświatą

przełączanie zakresów:             przełącznikiem u góry miernika

czujniki:                                         fotokomórki selenowe

fotokomórka:                osadzona bezpośrednio na mierniku lub połączona elastycznie przewodami

zasilanie:                                       poprzez fotokomórki selenowe

Konserwacja i rekalibracja

Przy normalnych warunkach pracy miernik nie wymaga konserwacji.

W celu zapewnienia bezawaryjnego wykonywania pomiarów miernik musi być rekalibrowany u wytwórcy po 6 miesiącach od uruchomienia oraz po każdych następnych 6 miesiącach.

 

Przebieg pomiaru:

Wskazówka dotycząca wszystkich pomiarów:

W celu uzyskiwania porównywalnych wartości pomiarowych należy przeprowadzać pomiary zawsze w takiej samej odległości górnej krawędzi fotokomórki od dolnej krawędzi szkła filtrującego lampy ultrafioletowej!

 1. Pomiar natężenia światła UV
 • Zdjąć filtr z tworzywa z fotokomórki.
 • Najpierw dokonać pomiaru na skali B. Przy za małym natężeniu przełączyć na skalę A (przełącznik na górze miernika).
 • Przy lampach o bardzo dużym natężeniu, jeżeli skala B nie będzie wystarczająca to nałożyć na fotokomórkę dziurkowaną przysłonę. Tak otrzymany względny wynik pomiaru pomnożyć przez 5, aby uzyskać rzeczywiste natężenie światła UV w µW/cm².
 1. Pomiar składowej rozproszonego światła podczerwonego
 • Nałożyć filtr z tworzywa na `fotokomórkę.
 • Dokonać pomiaru.
 1. Pomiar rzeczywistej składowej światła UV
 • Dokonać pomiaru natężenia światła UV, zgodnie z punktem 1.
 • Dokonać pomiaru składowej rozproszonego światła podczerwonego, zgodnie z punktem 2. Zmierzoną wartość pomnożyć przez współczynnik 1,06. Otrzymany wynik to składowa rozproszonego światła podczerwonego.
 • Od zmierzonego natężenia światła UV należy odjąć składową rozproszonego światła podczerwonego. Otrzymany wynik to rzeczywista składowa światła UV.